Federació de Pilota Valenciana, N.I.F. G-46374351
C/ Els Centelles nº 9 1r pis
46006 Valencia

Tots els contingut utilitzats en aquesta plana web son propietat de la Federació de Pilota Valenciana (a excepció dels indicats en la propia plana), no es podran reproduir, distribuir o publicitar sense l'autorització previa per escrit de l'empresa responsable.

En el cas que estiga interesat en reproduir, distribuir, comunicar o utilitzar de qualsevol manera els continguts de la plana web, per favor, comunique amb info@fedpival.es amb l'objectiu de gestionar l'autorització necessaria.